Rekisteri- / tietosuojaseloste

Päivitetty 10.5.2022

 

1. Rekisterinpitäjä

Quux Oy (Y-tunnus: 2796282-4) 

Osoite: Haarlankatu 4, 33230 TAMPERE

Postiosoite: PL 2, 37601, VALKEAKOSKI

 

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa (Data Protection Officer / General Data Protection Regulation – GDPR)

Teemu Tanskanen

teemu.tanskanen@quux.fi

 

3. Rekisterin nimi

Quux Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Quux Oy käyttää henkilötietorekisteriään asiakassuhteen-, asiakaspalvelun- sekä myynnin ja markkinoinnin hoitoon, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Quux Oy:n kohderyhmää ovat muut yritykset ja rekisteriin pyritään tallentamaan vain em. yritysten yhteyshenkilöitä, joiden tehtäviin ja/tai vastuualueeseen Quux Oy:n tarjoamat tuotteet ja palvelut kuuluvat. Rekisteriin ei tietoisesti tallenneta yksityishenkilöiden ja/tai alaikäisten henkilötietoja. Mikäli em. yksityishenkilöiden tietoja havaitaan, poistetaan ne välittömästi. 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin tallennetaan vain nykyisen ja/tai mahdollisen tulevan asiakassuhteen kannalta oleellisia tietoja. Henkilön sukupuoleen, terveyteen, seksuaaliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen suuntautumiseen tai muuhun yksityisyyteen liittyviä tietoja ei tallenneta rekisteriin.

Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen omien asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja markkinointiin teknisten rajapintojen kautta.

Markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään myös Quux Oy:n jälkimarkkinointiin ja uusasiakashankintaan sekä tässä tarkoituksessa Quux Oy:n tarjoamien palveluiden sähköiseen markkinointiin ja markkinatutkimusten tekemiseen.

Sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen. Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti. 

Sähköpostiviestinnästä voi kieltäytyä jokaisessa markkinointipostissa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia edellä mainituille yhteyshenkilöille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Titteli/ toimenkuva
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Yrityksen toimiala, koko, henkilöstömäärä, liikevaihto, tulos
 • Tiedot ja muistiinpanot käydyistä keskusteluista, tarjouksista ja tilauksista
 • Tiedot henkilön jättämistä yhteydenotoista ja/tai tukipalvelupyynnöistä
 • Tiedot sähköisen suoramarkkinoinnin (sähköposti) lähetyksistä, avauksista, klikkauksista ja postituslistalta poistumisista
 • Tiedot sähköisen tarjousjärjestelmän kautta lähetetyistä dokumenteista, niiden avaamisesta, katseluista ja edelleen lähettämisestä
 • Mahdolliset tiedot verkkovierailuista ja verkkosivustojen käytöstä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä tilauksista ja/tai täyttämistä lomakkeista verkkopalvelussa tai palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään lisätyistä tiedoista.

Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös palveluntarjoajilta ja alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen tai B2B kohderyhmien toimittamiseen. Tietoja voidaan saada ja täydentää myös sosiaalisesta mediasta, julkisesta verkosta sekä palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat näiden tietojen toimittamista ja täydentämistä. 

Rekisterin tietoja täydennetään Quux Oy:n verkkosivuilla (evästeiden) ja asiakkaan täyttämien lomakkeiden sekä sähköisen suoramarkkinointipalvelun seuraamien lähetys-, avaus-, klikkaus- ja listaltapoistumistiedoilla. Tietoja voidaan täydentää myös Quux Oy:n alla toimivien yritysten kehittämien sovellusten ja palveluiden henkilö- ja käyttötiedoilla.

 

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko Quux Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottopäätöksen tueksi, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Quux Oy:n alla toimiville yhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien tietojärjestelmien ja käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin varmistetaan, että ko. palveluntarjoaja täyttää General Data Protection Regulation  (GDPR) -säännöstön vaatimukset.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Järjestelmät on suojattu teknisesti alan standardien mukaisesti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä ja tunkeutumisia vastaan. Mahdollisen tunkeutumisen sattuessa siitä tiedotetaan viranomaisia ja asianomaisia henkilöitä General Data Protection Regulation (GDPR) säännöstön mukaisesti.  

 

10. Evästeet

Quux Oy hyödyntää quux.fi -sivustollaan evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden käyttö verkkosivustoilla on tavanomaista, sillä niitä käytetään moniin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen henkilön kirjautumiseen. Evästeiden käyttö mahdollistaa sujuvan asioinnin. Evästeet ovat nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa verkkosivuston käyttäjistä ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkopalvelun evästeiden mahdollistaessa verkkosivuston sekä markkinoinnin personoinnin. 

Oletusarvoisesti evästeet säilyvät selaimessasi jonkin aikaa, ellet erikseen niitä poista. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muistathan kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme uudelleen. 

Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Estämällä evästeet Palvelu tai jotkut sen ominaisuudet voivat muuttua tai lakata toimimasta.

 

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi, mikäli viranomaiset ja/tai lainsäädäntö eivät sitä estä. 

Pyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan anonymisoitavaksi tai kokonaan poistettavaksi ja millä perusteella.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kielto voidaan tehdä yksinkertaisesti jokaisen sähköpostin lopussa olevasta linkistä tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään palvelun kehittämisen ja muuttuvien tarpeiden mukana. Tietosuojaseloste on ajantasaisena jatkuvasti nähtävillä quux.fi-verkkosivuilla.